ÄNDAMÅL

Institutet har till huvuduppgift att väcka intresse för, samt stimulera, teoretiskt och praktiskt studium av esperanto. Länge var anordnandet av examina i esperanto den viktigaste uppgiften. För närvarande ordnas examina i esperanto – internationella examina i enlighet med Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk – i huvudsak i samband med världskongresserna och vissa andra esperantoarrangemang. Se www.edukado.net och lernu.net/sv.

DIREKTIONEN

Institutets löpande ärenden ombesörjs av en direktion, bestående av fem på årsmötet valda personer. Av dessa fem är en Institutets rektor (ordförande).

Direktionen har sina arbetsmöten i Göteborg.

I direktionens uppgifter ingår bl.a. att

  • ge råd vid studier, följa utgivning av ny litteratur och rekommendera läroböcker, litteratur och tidskrifter
  • informera om kurser, seminarier, kongresser och förmedla kontakter med lärare och föreläsare
  • samla in specialarbeten rörande esperanto
  • ge mindre bidrag till anordning av kurser, framställning av läromedel o.d.
  • ha kontakt med skolmyndigheter

Ytterligare information kan erhållas från Institutet genom
Inga Johansson, visa e-postadressen

© Svenska Esperanto-Institutet 2020
Säte: Göteborg
Kontakt: Inga Johansson, visa e-postadress
Webbansvarig: Andreas Nordström, arendsian@hotmail.com