ÄNDAMÅL

Institutet har till huvuduppgift att väcka intresse för, samt stimulera, teoretiskt och praktiskt studium av esperanto. Länge var anordnandet av examina i esperanto den viktigaste uppgiften. För närvarande ordnas examina i esperanto – internationella examina i enlighet med Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk – i huvudsak i samband med världskongresserna och vissa andra esperantoarrangemang. Se www.edukado.net och www.sv.lernu.net/index.php. SEI skulle kanske kunna sägas vara en nationell esperantoakademi.

DIREKTIONEN

Institutets löpande ärenden ombesörjs av en direktion, bestående av fem på årsmötet valda personer. Av dessa fem är en Institutets rektor (ordförande).

Direktionen har sina arbetsmöten i Göteborg.

I direktionens uppgifter ingår bl.a. att

  • ge råd vid studier, följa utgivning av ny litteratur och rekommendera läroböcker, litteratur och tidskrifter
  • informera om kurser, seminarier, kongresser och förmedla kontakter med lärare och föreläsare
  • samla in specialarbeten rörande esperanto
  • ge mindre bidrag till anordning av kurser, framställning av läromedel o.d.
  • ha kontakt med skolmyndigheter

Ytterligare information kan erhållas från Institutet genom
Inga Johansson, visa e-postadressen

© Svenska Esperanto-Institutet 2017
Säte: Göteborg
Kontakt: Inga Johansson, visa e-postadress
Webbansvarig: Andreas Nordström, arendsian@hotmail.com